Tilbage til Årsberetninger

Beretning for 2019

Bestyrelsens beretning for 2019 aflagt 21.august 2020

Coronasitutionen har betydet, at generalforsamlingen er blevet udskudt fra marts og til i dag. Af samme grund har bestyrelsen valgt at begrænse deltagertallet. Vi har ved tidligere generalforsamlinger været over 50, og det finder vi simpelthen ikke forsvarligt at være i klublokalet. Deltagertallet var begrænset til 40, og som I kan se, er der fortsat ledige pladser, så man må antage, at alle der gerne har villet være med også har tilmeldt sig.

Det er lidt mærkeligt at aflægge beretning om et år, som sluttede for næste 9 måneder siden, men nu prøver vi.

I 2019 har vi kunnet glæde os over, at der ikke er sket udskiftninger i bestyrelsen siden sidste generalforsamling. Der har således ikke været brug for suppleanterne.

Bestyrelsen har været konstitueret med Tove Heidemann som formand, Jørn Krone som næstformand, Lisbeth Poulsen som kasserer og Malene Knudsen som sekretær.

Steen Haahr og Niels Harborg udgør hus- og materieludvalget, Jørn Krone var formand for ro- og kajakudvalget. Dorthe Christensen for sejlerudvalget. Janne Søndergaard og Jørn Krone er repræsentanter i FFF.

Et helt nyt festudvalg blev nedsat, heldigvis med god støtte fra det gamle.

Nyanskaffelser

Det blev nødvendigt at købe et ny finanssystem. Desuden blev der udviklet en ny hjemmeside sammen med webmaster Sigurd Egenæs.

I 2019 har vi haft ekstra mange penge til rådighed takket være donationen fra Nordea og fra Peter Højris’ fond. Nordeamidlerne er som planlagt blevet brugt til at købe to nye in-riggere og en coastalbåd. Højris-fonden er anvendt til køb af Hans Jeppesens IF-kølbåd Ruth, der ligger i havnen. Derudover har vi anskaffet en projektor og en skærm, som allerede har været i brug flere gange. For de sidste penge plus lidt mere har vi købt kajakker og redningsveste til børn. Det er helt bestemt i Peder Højris’ ånd.

Derimod har vi droppet planerne om en luft-til-vand varmepumpe. Vi har søgt og fået tilsagn om tilskud, men alligevel ville det blive alt for dyrt. Vi har fundet en anden løsning med en åben og en lukket dør i stueetagen. Det fungerer fint og sørger for mere varme i stueetagen.

Der er sat mere lys op ved indgangen til klubhuset, og nogle af de store sten er blevet flyttet, så man ikke falder over dem. Der er kommet en ekstra flagstang, så vi kan have Dannebrog og klubstanderen oppe samtidig.

Der var en utæthed i taget i bådehallen, men den er nu blevet repareret. I det hele taget fremstår klubhuset fortsat flot og velholdt. Det bliver også bemærket af gæster i huset.

Hen over vinteren er vores firer AROS IV blevet sat i stand. Det har været et stort arbejde af især Niels Harborg og Steen Haahr. Ti gange lak med tilhørende mellemslibninger. Nu skulle den gerne kunne holde et par år.

Der er fremstillet nye bådvogne og gamle er repareret.

Aktiviteter

Egentlig er der klubaftner mandag og torsdag, men det lader til, at onsdag formiddag er det tidspunkt, hvor der er flest aktive på vandet. Der er plads til mange flere.

Der har også været en gruppe børn til optimistsejlads.

Der er fortsat mange i motionsrummet, især først på året. Desuden er der nu ni morgenbadedamer.

DGI har afholdt kajakkursus for instruktører i maj, ”Åben ø” i maj, kajakkursus i juni med 10-12 personer, Fur Rundt i juli med ca. 80 deltagere, strandgudstjeneste i august, fællessejlads i august, kajakkursus i september måtte desværre aflyses. Men der var en vellykket måneskinssejlads i september, dog uden måne.

Hen over sommeren var der besøg af medlemmer af mange roklubber, som kan leje både for et beskedent beløb. Det er faktisk et stort arbejde at administrere både for Lisbeth, der står for at kradse pengene ind og for mig, som har kontakten til roerne. Men vi er jo nok forpligtet til det og kan også betragte det som en del af brandingen af Fur.

Vi skal passe på at bevare det gode forhold til vores nærmeste nabo, som har klaget over støj både i Pinsen og til Skt.Hans 2019. Det har så ikke været aktuelt i år.

Vi har også haft besøg af rigtig mange badegæster. Det er helt fint. Stranden er offentlig, og de må hjertens gerne bruge vores bådebro og borde og bænke. Men vi er mindre begejstrede for, at de også bruger vores toilet. Ansøgning har været indsendt til kommunen om opstilling af en toiletvogn i højsæsonen, men det blev afslået med henvisning til, at de bare kan gå på havnen.

Arrangementer i 2019

Der var nytårskur i januar, fællesspisning i februar af Niels Wisbech, cafeaften med FurKunst i februar, Standerhejsning i april, Skt.Hans med dåb af de tre nye både og tale af tidl. borgmester Flemming Eskildsen, fællesspisning i september, Træskibssejlads, standerstrygning i oktober, julefrokost, jul på Fur, lysbilledforedrag af Pia og Lars Ullitz i november og to filmaftner ved Niels Harborg.

Som det vil fremgå af kassereren fremlæggelse af regnskabet var økonomien sund og medlemstallet tilfredsstillende i 2019. Siden er der sket ændringer på grund af coronakrisen.

Vi i bestyrelsen så meget gerne flere aktive, både på vandet og i udvalgene. Men vi skal også besinde os på, at Fur Bådelaug er en udpræget hyggeklub. Vi bliver aldrig en eliteroklub, vi kommer næppe til at deltage i regattaer og kaproninger, men forhåbentlig har bådelauget den karakter og kultur, som medlemmerne ønsker det. Ellers er det op til medlemmerne at gøre noget ved det.