Tilbage til Årsberetninger

Beretning for 2018

Bestyrelsens beretning 2018

Fur Bådelaug har oplevet to dødsfald i løbet af året. Peder Højris døde pludselig i november og tidligere mangeårige formand Hans Jeppesen i december. Hans Jeppesen var den drivende kraft i byggeriet af det nye klubhus og Peder Højris har også gjort et kæmpearbejde for Bådelauget. Det er smerteligt tab for os og for deres familier.

Udskiftninger i bestyrelsen.

Peter Havtorn trak sig som medlem af bestyrelsen og af ro- og kajakudvalget i juli. Suppleanten Malene Knudsen trådte ind. Ved Peder Højris’ død i november indtrådte suppleanten Lars Andersen. Allan Krogh, som blev indvalgt ved sidste generalforsamling er syg og har ikke kunnet deltage i møderne siden august. Det kan mærkes, at bestyrelsen har været underbemandet. Mange opgaver, som Peder Højris tidligere tog sig af, bliver ikke tilfredsstillende løst.

Aktiviteter:

I 2018 havde bådelauget 290 medlemmer, fordelt på 78 enkeltmedlemskaber, 75 familiemedlemsskaber og 8 juniormedlemsskaber. Antallet af aktive medlemmer er indberettet til et centralt register. Det foregår på den måde, at rokortene tælles op, sejlerne anslås på baggrund af personligt kendskab og resten betragtes som brugere af motionsrummet. Det vides, at der er en stor mængde passive medlemmer, som hverken gør det ene eller det andet. Vi betragter det som positivt, at de har lyst til at være medlem af bådelauget alligevel. Der er indberettet 21 roere i in-riggere, 64 i havkajakker, 26 sejlsportfolk og 50 i motionsrummet. Vi vil rigtig gerne have flere aktive roere i in-riggerne.

Der har været afholdt tre kajakkurser med i alt 22 deltagere og et korttursstyrmandskursus. Det er foregået under ledelse af Peter Havtorn. Tak for det.

Vi glæder os over den store interesse for optimistsejlads. Der har faktisk været flere børn tilmeldt, end vi har både til. En stor tak til Dorthe Christensen, Steen Haahr og Ivar Poulsen for at have været instruktører.

42 har bedt om og fået adgangskort til søndagssvømning i Durup.

Sidste week-end i august var der arrangeret fællessejlads for kølbåde.

I november indkaldte Peder Højris til en arbejdseftermiddag, hvor der blev ryddet op og gjort grundigt rent inde og ude.

Bådelauget har haft adskillige besøg af gæster. Allerede 15.maj National Geographic (vi afventer resultatet i form af en artikel), Struer Roklub med en meget stor gruppe holdt fest i bådehallen i Pinsen, Rotary fra Ålborg havde grillaften i juni, Fur menighedsråd strandgudstjeneste i august. Og så er der de gæstende roklubber, som lejer Furhytten eller sover i klublokalet og for et meget beskedent bidrag lejer robådene. Det giver alt sammen liv.

Ekstra aktivitet har der været her i den meget varme sommer, hvor græsplæne og bådebro har været fyldt af badende børn og unge og deres forældre. Det kan måske give lidt bøvl for roerne, og de bruger sikkert også vores toilet. Men vi vælger at glæde os over, at så mange bruger vores strand. Det kan også opfattes som markedsføring overfor potentielle nye medlemmer.

På samme måde er vinterbadningen ikke noget, som Bådelauget arrangerer, men som er en rigtig fin aktivitet.

Som nogen vil huske, var et konfliktfyldt emne på sidste års generalforsamling bådelaugets yogaundervisning, som tiltrak flere af de medlemmer, som ellers ikke var aktive på vandet. Vi kan fortælle, at yogaholdet siden efteråret har haft husly på Ældrecentret, og at det kører rigtig godt med 12-14 deltagere. Så er der låg på den sag.

Arrangementer

Festudvalget har som tidligere år været initiativtager til de tilbagevendende arrangementer. Dejligt, at det har ligget i erfarne og dygtige hænder. Det drejer sig om standerhejsning og standerstrygning, 2x fællesspisning og julefrokost og nytårskur. Sct. Hans, som er et offentligt arrangement havde sidste år med over 300 deltagere og Troels Madsen fra FurKunst var båltaler. Det kræver mange hænder at gennemføre sådan en event.

Bådelauget er medlem af FFF Furs Forenede Foreninger og dermed med til at organisere Fur Rundt og Træskibssejladsen. Sammen med Fur Friskole står Bådelauget for Jul på Fur. Begge dele giver ekstra indtægter.

Bådelauget har indgået en foreløbig aftale med FurKunst om, at de to foreninger i fællesskab tilbyder to caféaftner med foredrag om kunst Det er til en reduceret pris for de to foreningers medlemmer.

Som det fremgår, er rigtig mange medlemmer involveret i aktiviteter og i praktisk arbejde. Men det er der også brug for. Vi efterlyser flere deltagere i Hus- og materieludvalget, festudvalget og ro- og kajakudvalget.

Nyanskaffelser

Årets største nyhed (i hvert fald økonomisk) er, at Bådelauget har fået bevilget 300.000 kr fra NORDEAs Kysten er Klar pulje til køb af nye inriggere i glasfiber. Vi har bestilt to to-årers med styrmand og en tomands coastal, som efter sigende skulle være meget hurtig. Vi regner med at få dem leveret i maj. Forhåbentlig vil de nye både give øget interesse for rosport. De to gamle klinkbyggede to-årers både har vi valgt at forære væk med den begrundelse, at Bådelauget i sin tid har fået dem foræret af andre klubber. Den ene kommer op på legepladsen på Fur Friskole.

Derudover har vi for egen regning fået udskiftet plexiglaselementerne på terrassen til panserglas og fået skræddersyet et skab til mellemgangen. I multirummet står der nu også et skab med aflåselige låger, så man kan opbevare sine værdigenstande, når man er på vandet.

Hele låsesystemet er blevet lagt om, alle medlemmer har afleveret deres nøgler og fået en ny.

Hjemmesiden er blevet nydesignet, og de fleste tekster skrevet om.

Peder Højris´allersidste plan var at installere en luft-til-vand pumpe, således at der kunne komme varmt vand i de rør i gulvet stueetagen, som allerede blev lagt i forbindelse med byggeriet.  I december har vi ansøgt Landsbyfonden og Fur Sparekasses fond og fået tilsagn om støtte fra dem begge. Dog mindre fra Landsbyfonden end ansøgt.

Alt i alt har det været et begivenhedsrigt år på flere måder. Som det vil fremgå af kassererens fremlæggelse af regnskabet er økonomien sund, medlemstallet absolut tilfredsstillende, aktiviteterne meget omfattende. Vi i bestyrelsen er fulde af fortrøstning.