Tilbage til Årsberetninger

Beretning for 2013

Generalforsamling 2014 i Fur Bådelaug den 7. marts kl. 19

 Beretning for 2013

 Tak

Også i 2013 har Fur Bådelaug mødt stor velvilje hos såvel øens egne som andre fonde i vores bestræbelser for at ajourføre materiellet.

Fonden Fur Brand har således doneret kr. 11.000 til nye kajakker, Spar Nord har givet et tilskud på kr.5000 til en Explorer 4,6 robåd, Trygfonden har skænket redningsveste til voksne, Dansk Sejlunion/Torms Fond har givet redningsveste og våddragter til børn.Desuden har Fuur Sparekasses Almennyttige Fond givet tilsagn om kr. 150.000 til at erstatte den nedslidte pontonbro med en ny. I skrivende stund ligger der også en ansøgning hos Skive Kommunes Landsbyudvalg om at støtte samme sag, og hvis den imødekommes, kan vi begynde sejlsæsonen med en ny både- og badebro.

Vi takker varmt for de økonomiske bidrag, som indirekte tillige er en anerkendelse af det frivillige arbejde, der ydes af vores medlemmer i Bådelaugets mange udvalg.

Endelig skal der også lyde en stor tak til alle medlemmer, og der er blevet flere af os. Ved årets udgang var medlemsskaren på 353 registrerede personer, og dertil 34 voksenmedlemsskaber. Den markante fremgang skyldes nok især, at øens sommergæster har fået øje på bådelaugets tilbud, og dertil vores motionsrum. Motionsrummet blev i årets løb brugt 920 gange.

Aktiviteter

Årets aktiviteter er foruden de sædvanlige i sommerhalvåret præget af de muligheder, som vores nye klubhus har givet hele året.

Da vores udvalg tit får gode ideer, der ikke nødvendigvis er planlagte ved årets begyndelse, er det altid en god ide at kigge på vores hjemmeside www.furbaadelaug.dk, hvor man kan få besked om såvel aktuelle arrangementer, som de mere faste punkter og planlagte aktiviteter.

Klubstanderen var hejst i perioden 13.4-26.10

Kajaksejlads er i tydelig vækst i disse år, men også robådene har været brugt, især af faste motionshold.

Hvis man er et af vores nye medlemmer, kan det være en god ide, at møde op til en af roernes ugentlige mødedage og få en snak med de tilstedeværende.

Ro- og kajakudvalget har blandt andet arrangeret ture og kæntringsøvelse for voksne i Durup svømmehal.

Optimistjollerne har desværre ikke været meget på fjorden. Som nævnt på sidste generalforsamling manglede vi nye medhjælpere til onsdagssejladserne, og da der kun meldte sig én, måtte vi desværre aflyse dette tilbud.

Som en delvis erstatning blev der i 14 dage i juli tilbudt begynderundervisning i kajak for børn og voksne, som kunne booke et kursus på 2-3 timer for hold på maksimum 5 personer hos Jesper Højris, der er instruktør. Det var en udpræget succes, og hvis der heller ikke i år kan findes frivillige medhjælpere til onsdagsaftenerne, vil det blive søgt gentaget i 2014.

Kølbådsudvalget har også i 2013 arrangeret fælles sejladser til andre havne i Limfjorden.

Til de faste begivenheder hører også vores bål til Sankt Hans, hvor årets båltaler Birgit Ladefoged trak mange besøgende.

Blandt de nye grupperinger er rengøringsholdet, hvor ca. 10 hold a to personer har påtaget sig en ugentlig rengøringstørn, så huset fortsat ser ud som nyt.

Blandt vinterens tilbud har været undervisning til duelighedsbevis med Per Wallentin og Poul Erik Wadskjær som kompetente lærere. Alle der indstillede sig til den teoretiske og den praktiske prøve bestod.

I vinterhalvåret har medlemmer (gerne med gæster) tillige kunnet deltage i Fællesspisning, hvor et par medlemmer på skift har tilberedt måltidet, der kun har kostet råvarerne pris. Mellem 25 og 40 har brugt anledningen til en nem, god og billig middag i godt selskab.

På udvalgte lørdage har der også været levende frokostmusik til egen medbragt madpakke.

Året sluttede med den traditionelle Julefrokost, der er et sammenskudsgilde, og det nye begyndte den 29. januar 2014 med Kurt Kæselers spændende foredrag med billeder om hans sejlads rundt om Fur via Haparanda.

Andre opgaver

Foruden vores egne udvalg, har vi også medlemmer, der arbejder for os og hele øen i Fur Forenede Foreninger FFF, enten i bestyrelsen eller som frivillige medhjælpere ved Fur Rundt Marchen og når Træskibssejladsen Limfjorden Rundt kommer til Fur.

Når der er Jul på Fur, samarbejder vi med spejderne om at afholde lotteri.

Desuden har vi en plads i Havnerådet.

Havnerådet består af repræsentanter for havnens brugere og beboere, og det er rådgivende for Skive Kommune. Det betyder, at Teknisk forvaltnings afdeling for Park og Vej bestemmer, i hvilket omfang de vil bruge Havnerådet, og om de vil følge eventuelle anbefalinger.

Det er også her planerne om en eventuel havneudvidelse er blevet debatteret. Det sidste halvår af 2013 har der dog i realiteten ingen forhandlinger været, men på et Havnerådsmøde den 19. februar 2014 gik der hul på bylden. Finansieringen synes nu sikret, men en af donatorerne har betinget sit tilsagn af, at kommunen overdrager en del af havnens drift til en forening. Fra brugerside har vi hidtil forgæves udbedt os specificerede oplysninger om havnens driftsøkonomi, men nu begynder de at komme. Hermed kan man forhåbentlig snart vurdere, om en ny forening bestående af bådejere i havnen, kan og vil påtage sig ansvaret for at drive en del af havnen. Forvaltningen gav sidst på mødet tilsagn om, at der indenfor de næste par måneder, vil blive arrangeret et møde på Fur for alle med faste bådepladser om den eventuelle forening og havneudvidelsen.

 Økonomi og overvejelser i bestyrelsen

Som det fremgår af regnskabet for 2013 er årets overskud næsten 70.000 kr., som efter note 1-3 bliver reduceret til 29.258,82 kr., der foreslås henlagt til anskaffelse af ny bro.

Alt i alt et pænt driftsresultat for 2013.

På indtægtssiden er de to største poster kontingenter på 57.200 kr. (konto 1040) og indtægter ved arrangementer på 27.434,83 kr. (konto 1070) hvorfra der skal trækkes de tilhørende udgifter på 13.407,98 kr. De kommunale tilskud (konto 1020 og 1021) skal fratrækkes den skønnede tilbagebetaling (note 3), og er derefter 12.553 kr. De kommunale tilskud reguleres af Skiveordningen, som efter et ensartet regelsæt kan gives til alle kommunes idrætsforeninger.

På udgiftssiden er den største post 20.784 kr. til andre foreninger (konto 2070) . Det er fortrinsvis til Dansk Sejlunion og Dansk Forening For Rosport.

Bestyrelsen har både overvejet, om vores medlemskab af Skiveordningen kan betale sig, og hvordan vi kan reducere udgifterne til de nationale idrætsorganisationer, og vi vil derfor gerne have tilkendegivelser fra medlemmerne, inden vi beslutter os.

Sagen er, at vores glimrende solceller og det faldende antal aktivitetstimer for børn og unge under 25 år reducerer beregningsgrundlaget for de kommunale driftstilskud, og samtidig indeholder medlemskabet en række begrænsninger på Bådelaugets egenindtjening. For en udmeldelse taler også det ret omfattende bureaukrati i forbindelse med regnskabsaflæggelsen til Skive-ordningen.

For de nationale organisationer synes situationen at være anderledes. Her er indført et fælles centralt medlemsregister, hvor der kun betales medlemskab for aktive medlemmer. Det vil sige, at vores kontingentudgift hertil vil falde. Vi kan endda for en lavere samlet udgift også søge om optagelse i Kano- og Kajakforbundet, hvor de to første års medlemskab er gratis.

Da værdien af disse medlemskaber især er adgangen til materielanskaffelser, kursus og rådgivning, vil det således nok være det mest hensigtsmæssige.