Tilbage til Om os

Vedtægter

Vedtægter

 Fur Bådelaug

 Navn, hjemsted og formål

§ 1 Laugets navn er ”Fur Bådelaug” og dets hjemsted er Fur i Skive Kommune. Laugets stander er en rød vimpel med en hvid cirkel, og i cirklen en grøn gengivelse af Fur.

§ 2 Laugets formål er at dyrke, fremme interessen for og udvikle kendskabet til søsport samt sikkerhed til søs.

§ 3 Lauget kan efter generalforsamlingens beslutning søge optagelse i nationale søsportsorganisationer.

Medlemmer og kontingent

§ 4 Enhver som har betalt kontingent til Lauget, og som tilslutter sig Laugets formål og idegrundlag, er medlem af Lauget, enten som ungdomsmedlem, enkeltmedlem eller familiemedlem.

Et medlem som ikke respekterer nærværende vedtægter, eller beslutninger vedtaget af generalforsamlingen kan af bestyrelsen ekskluderes af Lauget.

En eksklusion skal godkendes af næstfølgende generalforsamling.

§ 5 Kontingentet for henholdsvis ungdoms, enkelt og familiemedlemskab fastsættes på generalforsamlingen. Kontingent betales årsvis forud, senest den 1.maj. Medlemmer under 18 år kan optages som ungdomsmedlemmer med samtykke fra forældre/værge.

§ 6 Ethvert medlem, der deltager i søsport og det dermed forbundne arbejde, deltager på eget ansvar og for egen risiko.

§ 7 Generalforsamling.

Generalforsamlingen er Laugets højeste myndighed.

 1.     Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Indkaldelse skal ske med mindst 3 ugers varsel ved opslag på Laugets hjemmeside og ved opslag i klubhuset. Referat fra generalforsamlingen skal godkendes af dirigenten.
 2.     Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

 

 1.  Valg af dirigent
 2.   Bestyrelsens beretning
 3.   Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 4.    Fastsættelse af indeværende års kontingent
 5.     Behandling af indkomne forslag
 6.     Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter
 7.     Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
 8.     Eventuelt

 

3. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, og optages på dagsordenen. Dagsordenen med forslag bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen ved opslag på Laugets hjemmeside, ved opslag i klubhuset og fremsendelse af e-mail.

4. Stemmeret har alle medlemmer over 18 år, der ikke står i kontingentrestance. Et medlemskab har 1 stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog kun én fuldmagt pr. stemmeret.

5.    Bestyrelsen kan til enhver tid ved opslag på Laugets hjemmeside, opslag i klubhuset og fremsendelse af e-mail indkalde en ekstraordinær generalforsamling med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden. Hvis 25 laugsmedlemmer anmoder herom, skal bestyrelsen foranledige afholdt ekstraordinær generalforsamling senest 1 måned efter at anmodningen er fremsat. Indkaldelsen med dagsorden indeholdende begrundelse for anmodningen fremsendes med 14 dages varsel ved opslag på Laugets hjemmeside, ved opslag i klubhuset og fremsendelse af e-mail.

6.    Alle generalforsamlingsbeslutninger, bortset fra beslutning om vedtægtsændring og eventuel nedlæggelse af lauget, afgøres ved simpelt stemmeflertal. Afstemning skal foregå ved skriftlig afstemning, hvis 1 stemmeberettiget medlem forlanger det.

§ 8 Bestyrelsen.

 1.     Lauget ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer hvoraf et medlem skal være aktiv sejler og et medlem aktiv roer. Bestyrelsesmedlemmer vælges på den ordinære generalforsamling. Der vælges efter tur, på lige årstal 4 medlemmer og på ulige årstal 3 medlemmer. Genvalg er muligt.
 2.     Hvert år vælges 2 suppleanter.
 3.     Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand kasserer og sekretær.
 4.     Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og træffer de beslutninger der er nødvendige for laugets drift. Der tages referat af bestyrelsens møder, der offentliggøres pr. mail til medlemmerne.
 5.     Bestyrelsen kan nedsætte de udvalg, der skønnes hensigtmæssige, og orienterer medlemmerne herom.
 6.     Lauget forpligtes ved underskrift af 2 medlemmer hvoraf det ene skal være formand eller næstformand. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom tegnes lauget af den samlede bestyrelse.
 7.     Lauget hæfter kun for sine forpligtigelser med den af lauget til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

 

Regnskab

§ 9 Regnskabsåret følger kalenderåret. Revision finder sted én gang årligt efter regnskabets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted efter revisors ønske. Regnskab og statusopgørelse forsynes med revisorpåtegning.

Vedtægtsændringer

§ 10 Vedtægtsændringer kan vedtages på en ordinær generalforsamling hvor mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede og hvor mindst 2/3 stemmer for ændringsforslaget. Redegørelse for forslaget skal fremgå af indkaldelsen til den pågældende generalforsamling. Hvis der ikke kan opnås kvalificeret flertal, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med mindst 8 dages varsel, hvorefter forslaget kan vedtages, hvis 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog kun én fuldmagt pr. stemmeret.

Laugets opløsning

§ 11 Bestemmelse om Laugets opløsning kan kun tages på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Vedtagelse følger samme regler som for vedtægtsændringer jf. § 10. Ved Laugets ophør skal Laugets aktiver så vidt muligt tilfalde en anden institution, der har fremme af søsport på Fur som formål.

Vedtægterne er senest ændret på Generalforsamlingen 3. marts 2017