INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I FUR BÅDELAUGFREDAG DEN 15. MARTS 2024 KL. 19.00

Dagsorden ifølge vedtægterne.

 1. Formandens velkomst
 2. Valg af dirigent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse. Fremlæggelse af budget.
 5. Fastlæggelse af indeværende års kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter. På valg er Steen Haahr
  (modtager genvalg), Malene Knudsen (modtager ikke genvalg), og Tove
  Heidemann (modtager ikke genvalg).
 8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant.
 9. Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen sendes til formanden senest 14 dage før, altså den
1.marts.
Foreningen byder på smørrebrød. Af hensyn til traktementet beder vi om tilmelding
til formanden senest en uge før, altså den 8.marts.
Kontingentet løber fra 1. maj til 1. maj. Der udsendes kontingentopkrævninger til
medlemmerne i april.

På bestyrelsens vegne
Tove Heidemann
Tove.heidemann@gmail.com
20284876