Tilbage til Referater

Generalforsamling i Fur Bådelaug mandag den 7.juni kl. 19.00

Bestyrelsen (-Janne Søndergaard) 19 stemmeberettigede medlemmer (hvoraf 1 var en fuldmagt) +
2

 1. Formandens velkomst, ved Tove Heidemann
 2. Valg af dirigent: Erik Johansen, der erklærer Generalforsamlingen lovlig indvarslet.
 3. Bestyrelsens beretning: Vedhæftet
 4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse. Fremlæggelse af budget. Regnskab og
  Budget er vedhæftet. Der blev spurgt til det stigende el-forbrug i budget, og det er pga.
  saunaen.
 5. Fastlæggelse af indeværende års kontingent. Vi fastholder de satser der er nu.
 6. Behandling af indkomne forslag. Bestyrelsen ønsker en drøftelse af foreningens fortsatte
  medlemskab af alle tre nationale paraplyorganisationer.
  Der var en drøftelse af emnet og argumenter som at forblive en sportsklub, mulighed for at søge
  fonde, medejer af Furhytten er taget med i bestyrelsens betragtninger.
  Der er uoverensstemmelser mellem de i vedtægterne beskrevne medlemsskaber og dem i
  folderen. Det kigger bestyrelsen på.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter. På valg er Lisbeth Poulsen (modtager
  genvalg), Niels Harborg (modtager genvalg), Janne Søndergaard (modtager genvalg). Alle 3 er
  genvalgt. Tina Christensen og Kenneth Andersen er valgt som suppleanter.
  Bestyrelsen fortsætter med samme konstituering som sidste år, med eneste ændring, at der er
  en ny suppleant.
  7A. Valg af revisorer og suppleant: Sonja Justesen og Gert Rasmussen genvalgt. Suppleant Dorthe
  Christensen, genvalgt.
 8. Eventuelt:
  Ønske om korttursstyrmandskursus og Kæntringsøvelse i Durup Svømmehal.Vedhæftede dokumenter:

Bestyrelsens beretning 2021 for 2020

Konstituering: Tove H formand, Steen Haahr, næstformand, Lisbeth Poulsen kasserer, Malene Knudsen sekretær. Derudover Niels Harborg og Janne Søndergård. Nyt bestyrelsesmedlem Tove Sohn som erstattede Jørn Krone.  Suppleanter Tina Husted Nielsen, Per Larsen Nyanskaffelser og materiel Taget over bådehallen er blevet repareret. Ny motor til Ruth. Det skulle gøre det lettere at sejle hende. Stensætning …

Regnskab 2020

Budget 2021