Tilbage til Referater

Generalforsamling i Fur Bådelaug mandag den 7.juni kl. 19.00

Bestyrelsen (-Janne Søndergaard) 19 stemmeberettigede medlemmer (hvoraf 1 var en fuldmagt) +
2

 1. Formandens velkomst, ved Tove Heidemann
 2. Valg af dirigent: Erik Johansen, der erklærer Generalforsamlingen lovlig indvarslet.
 3. Bestyrelsens beretning: Vedhæftet
 4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse. Fremlæggelse af budget. Regnskab og
  Budget er vedhæftet. Der blev spurgt til det stigende el-forbrug i budget, og det er pga.
  saunaen.
 5. Fastlæggelse af indeværende års kontingent. Vi fastholder de satser der er nu.
 6. Behandling af indkomne forslag. Bestyrelsen ønsker en drøftelse af foreningens fortsatte
  medlemskab af alle tre nationale paraplyorganisationer.
  Der var en drøftelse af emnet og argumenter som at forblive en sportsklub, mulighed for at søge
  fonde, medejer af Furhytten er taget med i bestyrelsens betragtninger.
  Der er uoverensstemmelser mellem de i vedtægterne beskrevne medlemsskaber og dem i
  folderen. Det kigger bestyrelsen på.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter. På valg er Lisbeth Poulsen (modtager
  genvalg), Niels Harborg (modtager genvalg), Janne Søndergaard (modtager genvalg). Alle 3 er
  genvalgt. Tina Christensen og Kenneth Andersen er valgt som suppleanter.
  Bestyrelsen fortsætter med samme konstituering som sidste år, med eneste ændring, at der er
  en ny suppleant.
  7A. Valg af revisorer og suppleant: Sonja Justesen og Gert Rasmussen genvalgt. Suppleant Dorthe
  Christensen, genvalgt.
 8. Eventuelt:
  Ønske om korttursstyrmandskursus og Kæntringsøvelse i Durup Svømmehal.Vedhæftede dokumenter:

Regnskab 2020

Konto Beskrivelse 2020 2019 1000 * INDTÆGTER *     1010 Tilskud fra fonde 5.000 300.000 1030 Gaver og coronahjælpepulje 15.453 150 1040 Kontingenter 71.800 67.850 1050 Nøgledepositum 2.625 -19.625 1055 Kursus 0 700 1056 Svømmehal, egenbetaling 0 0 1060 Udlån af hus, bad mm. 5.760 6.453 1070 Indtægt ved arrangementer 6.056 22.839 1072 Jul …

Budget 2021

    Budget Realiseret Konto Beskrivelse 2021 2020 1000 * INDTÆGTER *     1010 Tilskud fra fonde 75.788 5.000 1030 Gaver og andre tilskud 0 15.453 1040 Kontingenter 68.000 71.800 1050 Nøgledepositum 0 2.625 1055 Kursus 0 –  1056 Svømmehal, egenbetaling 0 –  1060 Udlån af hus, bad mm. 5.500 5.760 1070 Indtægt ved …